Zadania Straży Gminnej

Straż Gminna wykonuje zadania określone w ustawie o strażach gminnych, w innych ustawach, rozporządzeniach oraz w aktach prawa miejscowego.

Poza zadaniami określonymi w wym. ustawach realizuje w szczególności działania w zakresie:

 1. informowania o zauważonych awariach w sieci telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń;
 2. zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży;
 3. zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń, o których mowa w pkt 1 do czasu przybycia właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy;
 4. powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej;
 5. informowania właściwych służb i instytucji o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym;
 6. zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia bądź mienia,
 7. kontrolowania i podejmowania stosownych działań dla zapewnienia czystości obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych;
 8. kontrolowania i egzekwowania właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w gminie, prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności tablic z nazwami ulic, zasad plakatowania i umieszczania ogłoszeń, funkcjonowania reklam świetlnych itp.;
 9. podejmowania działań zmierzających do ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni gminnej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód;\
 10. udzielania niezbędnej asysty pracownikom administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa;
 11. egzekwowania przepisów porządkowych wydanych przez organy Gminy Stare Babice.


Straż Gminna, realizując swoje zadania:

 1. działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych referatów gminy w zakresie określonym przez Wójta Gminy i Komendanta Straży Gminnej;
 2. współpracuje z Policją, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych, wydanym z upoważnienia ustawy o strażach gminnych, realizując ustalenia podjęte w ramach podpisanego porozumienia przez Wójta Gminy z Komendantem Powiatowym Policji (z/s w Starych Babicach).

(wyjatki ze Statutu SG GSB – Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6216)