Historia

W marcu 2008 roku Rada Gminy Stare Babice podjęła uchwałę Nr XVII/159/08 w sprawie wyrażenia woli utworzenia straży gminnej.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy:

"Do zadań własnych gminy należy ochrona porządku oraz współuczestniczenie w ochronie bezpieczeństwa publicznego.

W celu umożliwienia w sposób prawidłowy realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz ładu i porządku na terenie gminy zasadnym jest więc powołanie w strukturach Urzędu Gminy Stare Babice Straży Gminnej.

Straż Gminna będzie pomocnym instrumentem w egzekwowaniu przepisów prawa dotyczących utrzymania ładu i porządku na terenie gminy, jak również w przestrzeganiu przez mieszkańców przepisów prawa miejscowego.

W organizacji pracy Straży Gminnej główny nacisk położony zostanie na podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym mających zapobiegać powstawaniu zjawisk kryminogennych na terenie gminy. W ramach pełnionej służby patrolowej do zadań prewencyjnych należeć będzie między innymi:

  • stała systematyczna obserwacja terenu gminy dokonywana przez patrole Straży Gminnej,
  • analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • współpraca z samorządem, oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania przestępczości,
  • informowanie właściwych służb o zagrożeniach i sytuacjach mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i porządek na terenie gminy (uszkodzone nawierzchnie dróg, chodników, uszkodzone studzienki kanalizacyjne, sieci elektryczne, sygnalizatory świetlne itp.),
  • kontrola i sprawdzanie posiadanych decyzji, koncesji oraz umów w zakresie wykonywanej działalności jak również pod kątem realizacji „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”,
  •  kontrola przestrzegania przepisów prawa o Ruchu Drogowym,
  • kontrola miejsc sprzedaży i spożywania alkoholu,
  • realizacja zgłoszeń, wniosków, skarg od mieszkańców w ramach kompetencji Straży Gminnej"

30 kwietnia 2008 roku uchwałą XVIII/169/08 Rada Gminy Stare Babice uchwaliła utworzenie straży gminnej i nadała jej statut.