BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW W PIECACH

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW W PIECACH

W związku z okresem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy Stare Babice, iż obowiązuje ustawowy  BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH.

!!!  PAMIĘTAJ  !!!

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI !

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem: papier i opakowania z papieru, tekturę i opakowania z tektury, drewno i opakowania z drewna, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, odpady z gospodarki leśnej.

Bezwzględny zakaz palenia w piecach obejmuje: plastikowe pojemniki i butelki po napojach, kolorowe czasopisma, zużyte opony, inne odpady z gumy, starą odzież, przedmioty z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Spalanie odpadów przyczynia się do emisji trujących gazów i pyłów. Powstające zanieczyszczenia negatywnie wpływają na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie ludzi. Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21 ze zm.):

  • art. 191 „Kto, wbrew przepisowi art.155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.250):

  • art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

       -  pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi

  • art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”.

 

Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.